Former Presidents

M. Saleem Malik

1979-1988 (Lahore)

M. Amin Butt

1988-1992 (Lahore)

Sultan Ahmad Khan

1992-1996 (Mirpurkhas)

S. Rehan Hasan Naqvi

1996-1999 (Karachi)

M. Ashraf Hashmi

1999-2000 (Sahiwal)

S. Zamarrud H. Jafri

2001-2002 (Karachi)

M. Naeem Shah

2002-2005 (Lahore)

Younas Rizwani Sh.

2005-2007 (Karachi)

S. Naveed A. Andarbi

2007-2009 (Lahore)

Abdul Qadir Memon

2009-2011/2017-2019 (Karachi)

Zulfeqar Khan

2011-2013 (Lahore)

Munawwar H. Shaikh

2013-2015 (Karachi)

Mohsin Nadeem

2015-2017 (Lahore)

Aftab Hussain Nagra

2019-2021 (Sialkot)