Heritage

Former Presidents

1979-80

Muhammad Saleem Malik

Lahore

1980-81

Muhammad Saleem Malik

Lahore

1981-82

Muhammad Saleem MaIik

Lahore

1982-83

Muhammad Saleem Malik

Lahore

1983-84

Muhammad Saleem Malik

Lahore

1985-86

Muhammad Saleem Malik

Lahore

1986-87

Muhammad Saleem Malik

Lahore

1987-88

Muhammad Saleem MaIik

Lahore

1988-89

Muhammad Amin Butt

Lahore

1989-90

Muhammad Amin Butt

Lahore

1990-91

Muhammad Amin Butt

Lahore

1991-92

Muhammad Amin Butt

Lahore

1992-93

Sultan Ahmed Khan

Mirpurkhas

1993-94

Sultan Ahmed Khan

Mirpurkhas

1995-96

Sultan Ahmed Khan

Mirpurkhas

1996-97

Syed Rehan Hasan Naqvi

Karachi

1997-98

Syed Rehan Hasan Naqvi

Karachi

1998-99

Syed Rehan Hasan Naqvi

Karachi

1999-2000

Muhammad Ashraf Hashmi

Faisalabad

2001-2002

Syed Zamarrud Hasan Jafri

Karachi

2002-2005

Muhammad Naeem Shah

Lahore

2005-2007

Younas Rizwani Shaikh

Karachi

2007-2009

Syed Naveed Amjad Andarbi

Lahore

2009-2011

Abdul Qadir Memon

Karachi

2011-2013

Zulfeqar Khan

Lahore

2013-2015

Munawwar Hussain Shaikh

Karachi

2015-2017

Mohsin Nadeem

Lahore

2017-2019

Abdul Qadir Memon

Karachi

2019-2021

Aftab Hussain Nagra

Sialkot